Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jelikož v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře na webové stránce www.riverstream.cz (dále jen ,,kontaktní formulář”) dochází ke zpracování osobních údajů, chtěli bychom Vám tímto jakožto osobě dotčené poskytnout údaje o Vašich právech ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/678 o ochraaně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterými se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen ,,Nařízení”). Zároveň bychom Vás chtěli ubezpečit, že řádné zpracování Vašich osobních údajů jakožto dotčených osob je pro nás důležité a jejich ochrana je úplnou samozřejmostí.
 
Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli otázek souvisejících se zpracováním osobních údajů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
 
Tato informace je aktuální s účinností ode dne 01. 07. 2019.
1. Identifikační údaje provozovatele
Provozovatelem informačních systémů, ve kterých jsou zpracované Vaše osobní údaje, je společnost AltTaG Media s.r.o. se sídlem Starhradská 18, 851 05 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46168974, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vl.č. 73380/B (dále jen ,,provozovatel”)
 
2. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři slouží výlučně k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat a odpovědět Vám na Vaši zprávu. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Vás nemůžeme zpětně kontaktovat.
 
3. Zdroj zpracovaných osobních údajů
Provozovatel získává Vaše osobní údaje přímo od Vás na základě vyplněného kontaktního formuláře.
 
4. Právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování Vašich osobních údajů v informačních systémech provozovatele je založeno na základě souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů na jeden konkrétní účel ve smyslu článku 6 ods. 1 písm. a) Nařízení.
 
5. Seznam zpracovaných osobních údajů
Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje v následovném rozsahu: jméno, e-mail a další informace, které jsou obsahem zprávy.
 
6. Kategorie dotčených osob
Kategoriemi dotčených osob jsou osoby, které vyplnily kontaktní formulář.
 
7. Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která přichází do kontaktu s Vašimi osobními údaji u provozovatele v rámci plnění povinnosti nebo obdobného vztahu založeného např. na základě pověření, jmenování, zvolení nebo v rámci výkonu funkce, a která vykonává provozovatelem určené zpracovatelské operace s osobními údaji. Provozovatel v rámci své povinnosti poučil všechny oprávněné osoby v rozsahu jejich oprávnění, povolených činností a podmínek zpracování osobních údajů.
 
8. Podmínky likvidace osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nevyhnutelně nutnou pro uskutečnění předmětné komunikace s Vámi, ne však déle než tři měsíce po posledním kontaktu s Vámi. Vaše osobní údaje uchováváme do uplynutí doby trvání souhlasu nebo do odvolání souhlasu, a to podle toho která z těchto skutečností nastane dřív. Po uplynutí doby trvání souhlasu nebo odvolání souhlasu budou tyto údaje zlikvidovány (vymazány).
 
9. Seznam příjemců, kterým provozovatel poskytuje a zpřístupňuje osobní údaje
Vaše osobní údaje neposkytujeme a nezpřístupňujeme žádným příjemcům.
 
10. Zveřejnění osobních údajů
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme.
 
11. Přeshraniční přeonos údajů
Vaše osobní údaje nejsou předmětem přeshraničního zpracování nebo přenosu. Vaše osobnní údaje jsou zpracované výlučně na území Slovenské republiky v souladu s právními předpisy platnými na tomto území.
 
12. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje nejsou používány na profilování nebo jinou formu automatického rozhodování.

Souhlas se zasíláním newsletteru

1. Identifikační údaje provozovatele
Provozovatelem informačních systémů, ve kterých jsou zpracované Vaše osobní údaje, je společnost AltTag Media s.r.o. se sídlem Starhradská 18, 851 05 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, IČO: 46168974, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vl.č. 73380/B (dále jen ,,provozovatel”)
 
2. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vás mohli zařadit do databáze a zasílat informace a novinky o činnosti provozovatele.
 
3. Zdroj zpracovaných osobních údajů
Provozovatel získává Vaše osobní údaje přímo od Vás na základě vyplněného kontaktního formuláře a kliknutím na tlačítko ,,Odebírat novinky”.
 
4. Právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování Vašich osobních údajů v informačních systémech provozovatele je založeno na základě souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů na jeden konkrétní účel ve smyslu článku 6 ods. 1 písm. a) Nařízení.
 
5. Seznam zpracovaných osobních údajů
Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje v následovném rozsahu: e-mail.
 
6. Kategorie dotčených osob
Kategoriemi dotčených osob jsou osoby, které kliknutím na tlačítko ,,Odebírat novinky” souhlasily se zasíláním newsletteru.
 
7. Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která přichází do kontaktu s Vašimi osobními údaji u provozovatele v rámci plnění svých pracovních povinností nebo obdobného vztahu založeného např. na základě pověření, jmenování, zvolení nebo v rámci výkonu funkce, a která vykonává provozovatelem určené zpracovatelské operace s osobními údaji. Provozovatel v rámci své povinnosti poučil všechny oprávněné osoby v rozsahu jejich oprávnění, povolených činností a podmínek zpracování osobních údajů.
 
8. podmínky likvidace osobních údajů
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, uchováváme jen po dobu, než odvoláte svůj souhlas, maximálně však po dobu 5 let od posledního udělení souhlasu. Vaše osobní údaje uchováváme do uplynutí doby trvání souhlasu nebo do odvolání souhlasu, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív. Po uplynutí doby trvání souhlasu nebo odvolání souhlasu budou tyto údaje zlikvidovány (vymazány).
 
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a zrušit tak zasílání newsletteru. Využít můžete odkaz umístěný v dolní části každé zprávy obsahující zaslaný newsletter (odkaz je zpravidla označený jako ,,odhlásit se”, ,,zrušit odběr novinek” apod.) nebo nám poslat e-mail na roman@alttag.media.
 
Odvoláním souhlasu se zasíláním newsletteru nejsou dotknuty případné jiné souhlasy, které jste provozovateli poskytli.
 
9. Seznam příjemců, kterým provozovatel poskytuje a zpřístupňuje osobní údaje
Vaše osobní údaje v souvislosti s používáním online aplikace Mailchimp poskytujeme a zpřístupňujeme: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimps, se sídlem The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 
10. Zveřejnění osobních údajů
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme.
 
11. Přeshraniční přenos osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím online aplikace Mailchimp, která je má uloženy na serveru umístěném v USA. Tato země podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.
 
Provozovatel online aplikace Mailchimp poskytl přiměřené záruky za bezpečnost vašich údajů a zaručil se, že osobní údaje zpracuje v souladu s Nařízením. Provozovatel aplikace patří mezi společnosti zaregistrované na Ministerstvu obchodu USA, splňuje tedy podmínky na ochranu osobních údajů tzv. Privacy Shield, což si můžete ověřit na tomto odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active, zároveň si můžete více informací o znění jejich GDPR pravidel přečíst na tomto odkazu: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.220895194.31954635.1523972384-1397443315.1523972384.
 
12. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje nejsou používány na profilování nebo jinou formu automatického rozhodování.

Práva dotčené osoby

  • Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

  • Právo na přístup

Na požádání máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, stejně jako i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.

  • Právo na opravu

Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali anebo doplnili.

  • Právo na vymazání (právo být zapomenut)

Máte právo požádat nás o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, nejsou už nadále potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však potřebné posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moct Vaší žádosti vyhovět.

  • Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn/a nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nesprávné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nebudeme využívat.

  • Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytl/a, na jinou třetí stranu podle Vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, v níž jste jednou ze smluvních stran.

  • Právo na námitku

Máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založené na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáte přesvědčivý legitimní oprávněný důvod na zpracování a podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

  • Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn/a nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nesprávné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nebudeme využívat.

Výše uvedená práva můžete uplatnit u provozovatele písemně na adrese: Starhradská 18, 851 05 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika nebo elektronickou poštou na adrese: roman@alttag.media. S případnou stížností se můžete obrátit také na Úřad na ochranu osobních údajů písemně na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou zprávou na čísle: +421 2 3231 3234 nebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.